You are here: งานบริการของเรา ตรวจสอบมาตรฐานห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom Validation)

ตรวจสอบมาตรฐานห้องคลีนรูม (Cleanroom Validation and Certification)

cr_validation_01

 

 

 

 

หากสนใจเกี่ยวกับการสร้างห้องคลีนรูม โดย IsscoThai โปรด คลิกที่นี่

 

บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของห้องปลอดเชื้อทุกระดับตามมาตรฐานสากล ISO 14644-1 ตั้งแต่ ห้องผ่าตัด ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องแลบ ภายในโรงพยาบาลรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยาและ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งให้คำแนะนำและปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในห้องปลอดเชื้อเป็นไปตาม GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


โดยทั่วไปห้องปลอดเชื้อควรได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพ ทุกๆ ครึ่งปีหรือหนึ่งปีจากผู้ให้บริการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14644 การตรวจสอบห้องปลอดเชื้อนี้มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันว่าห้องมีลักษณะการทำงานและระดับความสะอาดเป็นไปตามที่กำหนดไว้เมื่อครั้งที่มีการก่อสร้างและติดตั้งระบบ รวมทั้งศึกษาและหาสาเหตุของสิ่งปนเปื้อน (contaminants) ภายในห้อง เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน ให้ได้ห้องปลอดเชื้อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานรวมทั้งงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับบริการตรวจสอบห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านห้องปลอดเชื้อ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งภายในบริษัทฯ และต่างประเทศ การคัดเลือกเครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถสอบกลับถึงมาตรฐานระดับชาติ (National Standard) หรือนานาชาติ (International Standard) ได้

 

มาตรฐานและคุณภาพของการบริการ


 1. บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ISO 14644 (International Organization for Standardization) และเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ก่อสร้างและผู้ใช้งานห้องปลอดเชื้อ
 2. บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล IEST-RP-CC-006.3 (Institute of Environmental Sciences and Technology) และเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ก่อสร้างและผู้ใช้งานห้องปลอดเชื้อ

 

อัตราค่าบริการ

 

ลูกค้าสามารถเลือกและกำหนดขอบข่ายการบริการในกรณีที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณได้โดยที่การตรวจสอบประสิทธิภาพของห้องปลอดเชื้อยังคงเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Tailor-made Testing Program)


ความชัดเจนและถูกต้องของผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ


 1. บริษัทฯ จะทำการออกเอกสารรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) ให้แก่ลูกค้าในทุกๆครั้งหลังการบริการ รวมทั้งคำอธิบายและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานในห้องปลอดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  ลูกค้าสามารถเลือกรับรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพได้ทั้งแบบรูปเล่มรายงาน และไฟล์ PDF

 

การตรวจสอบประสิทธิภาพห้องปลอดเชื้อ มีรายละเอียดดังนี้

 

Primary Tests: เป็นการตรวจสอบห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐาน ISO 14644 เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อระดับความสะอาดภายในห้องปลอดเชื้อโดยตรง

 

 1. Airflow Velocity and Uniformity Tests
 2. Airflow Volume and Uniformity Tests
 3. HEPA Filter Installation Leak Tests (D.O.P Test)
 4. Airborne Particle Count Cleanliness Classification Tests
 5. Room Pressurization Tests

 

Secondary Tests: เป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐาน ISO 14644 เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน

 

 1. Airflow Parallelism Tests
 2. Recovery Test
 3. Lighting Level and Uniformity Tests
 4. Sound Level Test
 5. Vibration Level Test
 6. Temperature and Humidity Uniformity Tests
 7. Electrostatic Tests
 8. Conductivity Tests
 9. Air Change Rate (ACH) Test
 10. Bench Scan Filter Leak Tests
 11. Electromagnetic Interference (EMI) Test

 

หากท่านมีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อที่ info@isscothai.com และฝ่ายบริการลูกค้า 02-541-5436-7, 02-541-5675-6

 

 

 

 

cr_validation_02